دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده زبان و ادبیات
معرفی

مشخصات فردی

نام : مجید   یوسفی بهزادی

پست الکترونیکی : m.yousefibehzadi@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : تبریز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ادبیات تطبیقی و کلاسیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تولوز- فرانسه

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ادبیات نوین
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : تولوز- فرانسه

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فرانسه

محل خدمت : دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه زبان و ادبیات فرانسه

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1386/09/07

مجید یوسفی بهزادی

مجید یوسفی بهزادی

محل خدمت:   دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استادیار

^